Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 22/2004 Regulamin Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2004 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Regulamin Zarządu Spółki w brzmieniu: REGULAMIN Zarządu "SUWARY" S.A. w Pabianicach § 1 Regulamin określa zakres działania Zarządu Spółki Suwary S.A. (zwanej dalej "Spółką"), w szczególności strukturę, zadania i tryb podejmowania uchwał. § 2 Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. § 3 Przez prowadzenie spraw Spółki rozumie się podejmowanie decyzji w sprawach wchodzących w zakres kompetencji Zarządu do bieżącego administrowania i zarządzania Spółką. Są to decyzje o charakterze faktycznym i prawnym, podejmowane w toku zwykłych czynności z zakresu administrowania Spółką, dokonywane zarówno bez formalnych zapisów w prowadzonej dokumentacji prac Zarządu, jak i wymagające wyraźnego ujęcia w protokole z posiedzeń Zarządu bądź wymagające uchwały Zarządu. § 4 Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie mogą zawiesić Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. § 5 Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. § 6 1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów. 3. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej. § 7 Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. § 8 Oświadczenia woli składane Spółce, a także doręczanie pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. § 9 W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez Prezesa Zarządu, jego funkcję wykonuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą jej członek. Jeżeli przeszkoda w wykonywaniu czynności jest przejściowa Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie jego zadań innemu członkowi Zarządu. § 10 Wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. § 11 1. Prezes Zarządu Spółki organizuje pracę Zarządu Spółki, czuwając nad zgodnością działań Zarządu z prawem i interesem Spółki. 2. Prezes Zarządu Spółki zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki. Zarząd może upoważnić jednego ze swych członków do wykonywania czynności prawnych z zakresu stosunku pracy. 3. Prezes Zarządu Spółki, po konsultacji z członkami Zarządu ustanawia wewnętrzne akty normatywne dotyczące Spółki i przedsiębiorstwa Spółki. 4. Do zadań Prezesa Zarządu Spółki należy: · sprawowanie funkcji kierownika przedsiębiorstwa Spółki, · sprawowanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy · reprezentowanie Zarządu wobec innych organów Spółki, · koordynowanie pracy pozostałych członków Zarządu, · zwoływanie, przewodniczenie i prowadzenie posiedzeń Zarządu oraz proponowanie porządku obrad. 5. Zadania członków Zarządu wynikają z nadzoru nad działaniem komórek organizacyjnych, które według schematu organizacyjnego Spółki podlegają poszczególnym członkom Zarządu. § 12 1. Nowo wybrany Zarząd Spółki zaczyna działalność od protokolarnego przejęcia spraw od ustępującego Zarządu. Protokół powinien obejmować opis stanu faktycznego na poszczególnych odcinkach działalności Spółki na dzień przekazania. Do protokołu należy dołączyć: · odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, · księgę akcyjną, · wykaz zobowiązań finansowych Spółki, · wykaz należności Spółki, · oświadczenia o zapoznaniu się z: księgą akcyjną, protokołami Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu oraz uchwałami Rady Nadzorczej i Statutem Spółki, · inne niezbędne dane na żądanie nowego Zarządu. 2. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo wybrani członkowie Zarządu. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w ilości odpowiedniej do liczby ustępujących i nowo powołanych członków Zarządu oraz dla Rady Nadzorczej. § 13 Prokurenci i pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd: · nadzorują i kierują wyznaczonymi przez Zarząd odcinkami działalności Spółki · są odpowiedzialni przed Zarządem i Spółką za skutki prawne i ekonomiczne podejmowanych decyzji, przestrzeganie obowiązującego prawa, Statutu Spółki i regulaminów Spółki. § 14 l. Podjęcie uchwały Zarządu wymagane jest w następujących sprawach: · przyjęcia projektu planu rocznego (budżetu) i wieloletniego działania Spółki, · przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, · wykorzystania funduszy celowych Spółki, · ustalenia Regulaminu Zarządu, · wydawania zarządzeń · wniosków i projektów kierowanych do Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, a dotyczących w szczególności: · zmiany Statutu Spółki, · połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, · wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego. · wyrażenia zgody na nabycie akcji lub udziałów innych spółek albo zorganizowanej części innego przedsiębiorstwa. 2. Ponadto uchwałą Zarządu podejmowane są inne decyzje istotne dla Spółki, w szczególności dotyczące: · likwidacji, zbywania i przeszacowania wartości składników majątkowych oraz aktualizacji należności, · powołania osób na stanowiska dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki, · zatwierdzania cenników, polityki w zakresie cen i upustów, · podejmowania inwestycji - poza planem rocznym inwestycji. 3. Zarząd i prokurenci zobowiązani są uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w § 20 ust.2 pkt. 2, 3, 12-18 Statutu Spółki. 4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonych w ust 3 czynności, co do których Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności. § 15 Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W szczególności nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych, prowadzących działalność konkurencyjną. § 16 1. Posiedzenie Zarządu Spółki zwołuje określając porządek obrad i prowadzi Prezes Zarządu. 2. Posiedzenie powinno odbywać się co najmniej raz w miesiącu. 3. Na wniosek członka Zarządu, odpowiednio uzasadniony i złożony w Biurze Zarządu, posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4. O terminie posiedzenia i proponowanym przez Prezesa Zarządu porządku o

2004-06-30

<< powrót