RELACJE INWESTORSKIE Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 461 208 195 166 018 153 347 165 972 167 485 154 857 104 606 95 262 97 145 169 356
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 625 25 208 23 564 3 428 12 590 12 730 5 723 1 917 6 569 5 729 12 277
Zysk (strata) brutto 14 510 24 320 20 070 373 9 902 9 263 1 791 543 5 171 3 804 9 447
Zysk (strata) netto 12 457 22 382 17 115 -1 198 7 229 7 657 22 -498 3 738 2 640 11 570
Aktywa razem 182 437 177 727 160 343 155 374 161 730 164 205 164 707 111 572 115 406 103 247 97 988
Zobowiązania długoterminowe 25 365 27 292 32 305 40 433 44 612 52 162 66 322 16 057 21 127 19 383 21 857
Zobowiązania krótkoterminowe 47 903 48 416 42 632 44 333 45 312 48 355 42 353 39 505 37 771 31 094 26 001
Kapitał własny 109 169 102 019 85 406 70 608 71 806 63 689 42 353 56 010 56 508 52 770 50 130
Kapitał zakładowy 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230
Liczba akcji ogółem 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070
Liczba akcji bez akcji własnych 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 1,15 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0
dane na podstawie raportu SRR 2022 SRR 2022 / RS 2021 RS 2021 / RS 2020 RS 2020 RS 2019 RS 2018 RS 2016 RS 2015 RS 2014 RS 2013 RS 2012