RELACJE INWESTORSKIE Historia operacji na akcjachinformacje finansowe

Pierwsze notowanie

14 października 1998 roku – do obrotu giełdowego na rynku wolnym zostały wprowadzone 419.552 akcje zwykłe na okaziciela serii B,

Kolejne wprowadzenia akcji do obrotu

26 lutego 1999 roku wprowadzono do obrotu 388.511 akcji zwykłych na okaziciela serii A
9 sierpnia 2004 roku wprowadzono do obrotu 3.736 akcji zwykłych na okaziciela serii A
29 sierpnia 2007 roku wprowadzono do obrotu 14.852 akcje zwykłe na okaziciela serii A
1 sierpnia 2008 roku wprowadzono do obrotu 12.453 akcje zwykłe na okaziciela serii A

Łączna liczba akcji, które są obecnie w obrocie giełdowym wynosi 839.104 sztuki.


Dywidenda

2005 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2006 roku postanowiło część zysku netto za 2005 rok w kwocie 1.384.521,60 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,65 zł na jedną akcję. Datą ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 11 sierpnia 2006 roku, a terminem wypłaty dywidendy dzień 1 września 2006 roku.


Wezwania

W dniu 24 listopada 2006 roku FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji trwało od dnia 05.12.2006 r. do dnia 22.12.2006 r. włącznie.

Akcje objęte Wezwaniem to akcje zdematerializowane, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, w tym:
(i) Akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem ISIN – PLSUWAR00014 oraz
(ii) Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, oznaczone kodem ISIN -PLSUWAR00048.
Zgodnie z informacjami zawartymi w treści Wezwania, w wyniku Wezwania Wzywający zamierzał uzyskać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający zamierzał nabyć 589 851 Akcji Spółki.

W Wezwaniu nie określono minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje.

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A. Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. nabył w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym 14.852 akcje imienne SUWARY S.A. oraz za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 305.038 akcji na okaziciela SUWARY S.A. Rozliczenie tych transakcji, zawartych w dniu 29 grudnia 2006 r., nastąpiło odpowiednio w dniach 29 grudnia 2006 r. i 3 stycznia 2007 r.
W wyniku powyższego nabycia Fundusz posiada łącznie 319.890 akcji SUWARY S.A., które stanowią 38,12% kapitału zakładowego i dają 319.890 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. Po wygaśnięciu, zgodnie z § 10 statutu SUWARY S.A., uprzywilejowanie akcji imiennych w wyniku ich zbycia przez akcjonariuszy w odpowiedzi na wezwanie, akcje posiadane przez Fundusz stanowią 37,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału Fundusz nie posiadał akcji SUWARY S.A.


W dniu 14 sierpnia 2009 roku Amhil Europa Sp. z o. o. z siedzibą w Kartoszynie, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Suwary S.A. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji trwało od dnia 03.09.2009 r. do dnia 16.09.2006 r. włącznie.

Akcje objęte Wezwaniem to akcje zdematerializowane, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja – Akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem ISIN – PLSUWAR00014.

Zgodnie z informacjami zawartymi w treści Wezwania, w wyniku Wezwania Wzywający zamierzał uzyskać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający zamierzał nabyć 553.808 Akcji Spółki.
Cena, po której Podmiot Nabywający zamierzał nabywać Akcje wynosiła w wezwaniu 41,40 PLN.

Nabywający zobowiązał się nabyć Akcje objęte Wezwaniem pod warunkiem, że na koniec okresu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie, złożone zapisy obejmować będą co najmniej 335.935 Akcji dających prawo do wykonania 335.935 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co wraz z Akcjami Spółki posiadanymi już przez podmioty z grupy kapitałowej Wzywającego, da prawo do wykonywania ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi przed ogłoszeniem wezwania posiadał łącznie 83.618 Akcji, uprawniających do wykonania 83.618 głosów, stanowiących 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Powyższe wynika z tego, iż Savtec Sp. z o.o., podmiot zależny od Waltera T. Kuskowskiego, będącego również podmiotem dominującym wobec Wzywającego, posiada 9.618 Akcji, tj. 1,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 9.618 głosów, stanowiących 1,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ponadto, Wentworth Tech Spółka z o. o., podmiot zależny od Waltera T. Kuskowskiego, będącego również podmiotem dominującym wobec Wzywającego, posiadał 74.000 akcji Spółki, tj. 8,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 74.000 głosów, stanowiących 8,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Z dniem 10 września 2009 r. Amhil Europa Spółka z o. o. Podmiot Nabywający, dokonała zmiany ceny, po jakiej Podmiot Nabywający miał nabyć akcje będące przedmiotem Wezwania, z dotychczas ogłoszonej obowiązującej ceny 41,40 zł za jedną akcję na cenę 47 zł za jedną akcję.

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A. Amhil Europa Sp. z o.o. nabył, 376,3 tys. akcji Spółki, stanowiących 44,8 proc. Kapitału.

Split akcji 1:5

26.04.2011 – Split akcji w proporcji 1:5
W związku z powyższymi zmianami na dzień 26 kwietnia 2011 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 złotych i dzieli się na 4 195 520 akcji o wartości nominalnej 2 złote każda akcja, w tym:

  1. a/ 2.097.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  2. b/ 2.097.760 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Podwyższenie kapitału zakładowego

28.04.2011 roku podwyższenie kapitału zakładowego Suwary S.A. o kwotę 839 100,00 złotych wynikającą
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na

  1. 2.097.760 akcji Serii A
  2. 2.097.760 akcji Serii B
  3. 419 550 akcji serii C