RELACJE INWESTORSKIE Kapitał informacje finansowe

Kapitał akcyjny

Założycielski kapitał akcyjny Spółki „SUWARY” S.A. zawiązanej w dniu 29 czerwca 1995 roku wynosił 4.195.520 złotych i dzieli się na 419.552 akcji o wartości 10 złotych każda. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 11 października 1997 roku podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji 419.552 akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem procedury prawa poboru w taki sposób, że jedna akcja serii A dała prawa objęcia jednej akcji serii B. Wszystkie akcje zostały objęte i w całości opłacone. Podwyższenie kapitału o emisję akcji serii B zostało zarejestrowane 22 stycznia 1998 roku. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki w zamian za wniesiony aport w postaci udziału w majątku Spółdzielni zgodnie z art. 347 k.h. Kapitał akcyjny Spółki został w pełni objęty i w całości opłacony.

Ilość i rodzaje akcji tworzących kapitał akcyjny

Według stanu na dzień 22 stycznia 1998 roku kapitał akcyjny Spółki wynosił 8.391.040 zł i dzielił się na 419.552 akcji imiennych serii A, z których 27.305 akcji stanowiły akcje imienne uprzywilejowane, uprawniające do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaś 3.736 akcji stanowiły akcje imienne uprzywilejowane, uprawniające do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; pozostałe akcje serii A były akcjami imiennymi zwykłymi oraz 419.552 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.    01.02.1999 r. – 388.511 akcji imiennych serii A zostało zamienione na akcje zwykłe na okaziciela.   17.07.2002 r. – w wyniku zbycia 3.736 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, uprawniających do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ich uprzywilejowanie wygasło.   01.07.2004 r. – 3.736 akcji imiennych serii A zostało zamienione na akcje zwykłe na okaziciela.   29.12.2006 r. – w wyniku zbycia 14.852 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, uprawniających do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ich uprzywilejowanie wygasło.   01.03.2007 r. – 14.852 akcje imienne serii A zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela.   04.03.2008 r. – w wyniku zbycia 12.453 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, uprawniających do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ich uprzywilejowanie wygasło.   21.03.2008 r. – 12.453 akcje imienne serii A zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela.   W związku z powyższymi zmianami na dzień 21 marca 2008 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 złotych i dzieli się na 839.104 akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, w tym: a/ 419.552 akcje zwykłe na okaziciela serii A; b/ 419.552 akcje zwykłe na okaziciela serii B.

26.04.2011
Split akcji w proporcji 1:5

W związku z powyższymi zmianami na dzień 26 kwietnia 2011 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 złotych i dzieli się na 4 195 520 akcji o wartości nominalnej 2 złote każda akcja, w tym:

  1. 2.097.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  2. 2.097.760 akcji zwykłych na okaziciela serii B

28.04.2011 roku podwyższenie kapitału zakładowego Suwary S.A. o kwotę 839 100,00 złotych wynikającą
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na

  1. 2.097.760 akcji Serii A
  2. 2.097.760 akcji Serii B
  3. 419 550 akcji serii C