Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 37/2013 Znaczne pakiety akcji Suwary S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2013 roku,  Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov działającego w imieniu własnym, zawiadomienie na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), iż w dniu 4 listopada 2013 r. w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcjiSUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej "Spółka"), nabył bezpośrednio 430.360  akcji Spółki, stanowiących 9,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 430.360  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,33% ogólnej liczby głosów. Przed rozliczeniem tej transakcji Pan Petre Manzelov nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, spółka zależna od Pana Petre Manzelov - Capital Consultants v.o.s., z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacka, w której Pan Petre Manzelov jest wspólnikiem uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji spółki, która z kolei ma status podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Ltd. z siedzibą w Malezji, pośrednio zbyła (poprzez Pegasus Investments Ltd.) 430.360 akcji Spółki i po rozliczeniu tej transakcji w dniu 4 listopada 2013 roku posiada 431.561akcji Spółki, stanowiących 9,35% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 431.561 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,35% ogólnej liczby głosów.

Przed rozliczeniem tej transakcji Capital Consultants v.o.s. poprzez swoją spółkę zależną Pegasus Investments Ltd. posiadała 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.

Poza Pegasus Investments Ltd., żaden inny podmiot zależny od Pana Petre Manzelov i Capital Consultants v.o.s. nie posiada żadnych akcji Spółki.
W efekcie opisanej wyżej transakcji, łączny stan posiadania akcji Spółki (bezpośrednio i pośrednio) przez Pana Petre Manzelov nie uległ zmianie i wynosi 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.

W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Petre Manzelov i jego spółka zależna Capital Consultants v.o.s. zamierzają  bezpośredniego i pośredniego zbywać akcje Spółki, z tym że decyzje w zakresie zbywania akcji Spółki przez Pegasus Investments Ltd. są w wyłącznej gestii zarządu tej spółki.

Pan Petre Manzelov i Capital Consultants v.o.s. ani żaden inny podmiot zależny bezpośrednio ani pośrednio od nich nie są stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki ani stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

2013-11-12

<< powrót