Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 22/2011 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 roku Spółka podpisała umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna.
Łączna wartość umowy wynosi 12 500 000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na sfinansowanie nabycia 88 udziałów w spółce Kartpol Group Sp. z o.o. 
O zakupie udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. oraz warunkach płatności za udziały Spółka informowała w raporcie 42/2010 z dnia 20 września 2010 roku.
Umowa podpisana została na okres pięciu lat. Wysokość oprocentowania równa będzie zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN z notowania na 2 dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- zastawy rejestrowe na 88 udziałach w spółce Kartpol Group Sp. z o.o.
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

2011-06-09

<< powrót