Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Kalendarium 2014

Kalendarium 2019/2020

 

Kalendarium publikacji raportów okresowych i okresy zamknięte
SUWARY S.A. w roku obrotowym 01.01.2019 – 30.09.2020

Data publikacji raportu okresowego

Raport okresowy

Okres zamknięty

31.01.2020

jednostkowy raport roczny za rok obrotowy

2018/2019

od 2020-01-01 do 2020-01-31 

31.01.2020

skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy

2018/2019

od 2020-01-01 do 2020-01-31 

28.02.2020

skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał

roku obrotowego 2019/2020

od 2020-01-29 do 2020-02-28

30.06.2020

skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego

2019/2020

od 2019-05-29 do 2019-06-28

28.08.2020

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

roku obrotowego 2019/2020

od 2020-07-29 do 2020-08-28

Kogo obowiązują okresy zamknięte?

Art. 3 ust.1 punkt 25 MAR 

25) „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnika rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10, która:
a) jest członkiem organu administaryjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu;

Kiedy występują i na czym polegają okresy zamknięte?

Art. 19 ust.11 MAR stanowi

11. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.