Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 9/2016 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 1/2016

Zarząd SUWARY S.A. w załączeniu przekazuje Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2015/2016 tj. za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W stosunku do danych podanych w dniu 12 lutego 2016 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę wyniku finansowego netto oraz prezentacji poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Pozycje sprawozdań których dotyczą korekty oraz ich wartość przedstawia załącznik nr 1.

 Korekta spowodowana została:

-  niewłaściwym wyliczeniem pozycji „wartość firmy” powstałej na skutek przyłączenia do Emitenta Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa  - Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy oraz

-  niewłaściwym uwzględnieniem wpływu umów leasingu dotyczących środków trwałych użytkowanych przez Zakład w Bydgoszczy, które to umowy nie zostały jeszcze przejęte przez Emitenta.

Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014r., poz. 133).

 Raport RB_9_2016

 2016_01_Sprawozdanie finansowe_skorygowane

 2016_01_Pozostałe informacje

 Załącznik nr 1

2016-04-07

<< powrót