Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 28/2014 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku:

27.11.2015 – skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015

29.01.2016 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014/2015

29.01.2016 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014/2015

12.02.2016 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

31.05.2016 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2015/2016

12.08.2016 – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015/2016

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.

 

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w związku z planowaną implementacją do prawa polskiego przepisów zmienionej Dyrektywy w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, wskazane powyżej terminy, jak również zakres przekazywanych informacji okresowych może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach we wskazanym powyżej zakresie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.  

2015-10-27

<< powrót