Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 33/2014 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została dostarczona do Suwary Tech Sp. z o.o., spółki zależnej od Suwary S.A., podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Umowa obowiązuje od 21.11.2014 roku.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy przekroczy 5,6 mln PLN.
Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości w przypadku: 
- nie wykonania dostawy w wyznaczonym terminie – 2 000 PLN za każdy dzień zwłoki

- nieterminowego usunięcia wad – 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki

- wprowadzenia do obrotu opakowań Odbiorcy – 1 000 000 PLN

- nieprawnego używania znaku towarowego Odbiorcy – 600 000 PLN

- jeśli wysokość powyższych kar umownych nie pokrywa wysokości szkody, odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Niezależnie od innych kar umownych, Odbiorca jest uprawniony do naliczenia kar w wysokości 20 000zł za każdy rozpoczęty miesiąc, w przypadku gdy Spółka w terminie 1 miesiąca od zakończenia umowy nie dokona zwrotu form rozdmuchowych, na których produkowane są pakowania dla Odbiorcy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 32/2014 z dnia 01.12.2014, Suwary S.A. zawarła z Odbiorcą umowę znaczącą, której szacunkowa wartość wynosi 9 mln. PLN. Łączna wartość obu umów wynosi 14,6 mln. PLN.

 

2014-12-02

<< powrót