Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 28/2014 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został dostarczony do Spółki podpisany przez mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank) Aneks nr 5 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks obowiązuje od dnia 11.09.2014r. Aneks przedłuża na kolejny rok, do 10.09.2015 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2014 oraz 28/2013 07.10.2013r. Łączna wartość aneksowanej umowy wynosi 7.000.000 (siedem milionów) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. Wysokość oprocentowania równa jest zmiennej stopie WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stawki) powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawy rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 3.610.147,36 PLN oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) na nieruchomościach Spółki:
- nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 404/1, 404/2, 404/3 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00004575/6,(RB  28/2013 07.10.2013r.)
- nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 402/1, 402/2, 402/3, 402/4 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00005744/ (RB  28/2013 07.10.2013r.) .

W stosunku do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN mBank Spółka Akcyjna  (RB nr 40/2010 z dnia 14.09.2010r.) oraz późniejszych (RB 38/2011 z dnia 14.09.2011r., RB 30/2012 z dnia 12.09.2013r., 22/2012 z dnia z dnia 13.09.2014 oraz 28/2013 07.10.2013r.) pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

2014-09-12

<< powrót