Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 11/2013 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Kredytobiorca”) informuje, że w dniu dzisiejszym 18 czerwca 2013 roku Spółka podpisała umowę kredytową („Umowa”) o kredyt inwestycyjny w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna („Bank”).
Łączna wartość Umowy wynosi 18 mln PLN (osiemnaście milionów złotych). Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na sfinansowanie dokapitalizowania przez Kredytobiorcę, w formie dopłat do kapitału, spółki zależnej Suwary Tech sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Dokapitalizowanie ma na celu sfinansowanie realizacji przez Suwary Tech sp. z o.o. inwestycji „Organizacja zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ksawerowie” na działkach gruntów o numerach ewidencyjnych 2161/42 oraz 2162/7 należących do Suwary Tech Sp. z o.o. (r. b. 51/2010 z dnia 23.12.2011r., 12/2011 z dnia 03.03.2011r., 40/2011 z dnia 27.09.2011r.). 
Umowa podpisana została na okres pięciu lat, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do 31.01.2014 roku. Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie referencyjnej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1- miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- hipoteka umowna do kwoty 27 mln PLN zł na będącej własnością Kredytobiorcy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pabianice, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgi wieczyste KW nr LD1P/00004789/9, LD1P/00012098/7, LD1P/00004656/8, LD1P/00006014/0, LD1P/00004837/1 (częściowe użytkowanie wieczyste), LD1P/00000152/7 i nieruchomości niezabudowanej o nr KW LD1P/00036580/7 oraz części nieruchomości KW nr LD1P/00000779/8,
- hipoteka umowna łączna do kwoty 27 mln PLN na będącej własnością Suwary Tech sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ksawerów dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgi wieczyste KW nr LD1P/00051262/3 i LD1P/00040313/6,
- weksel własny in blanco, który może być wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową do kwoty 25 mln PLN poręczony przez Suwary Tech sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, Suwary Development sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach i Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,
- zastaw rejestrowy na liniach produkcyjnych, które zostaną nabyte w ramach realizowanej przez Suwary Tech sp. z o.o. inwestycji i będą stanowiły własność Suwary Tech sp. z o.o. 
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 25 mln PLN na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Postanowienia dotyczące kar umownych nie przekroczą 10% wartości Umowy. Zgodnie z podpisaną umową Bank może wstrzymać prawo Kredytobiorcy do dalszego wykorzystania kredytu w przypadku zmiany stanu zabezpieczeń w stosunku do sytuacji w czasie, kiedy podejmowano decyzję o udzieleniu kredytu.
W razie stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu opisane Umową nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, Bank może:
1/ wstrzymać prawo Kredytobiorcy do dalszego wykorzystania kredytu, 
2/ wypowiedzieć umowę kredytu,
3/ obniżyć kwotę kredytu o część uprawnienia niewykorzystaną ze skutkiem następnego dnia roboczego od daty doręczenia Kredytobiorcy pisemnego zawiadomienia,
4/ zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu restrukturyzacji i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank, 
5/ potrącić swoją wierzytelność z tytułu umowy kredytu z wierzytelności Kredytobiorcy, wynikającej z każdej umowy rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy w okresie wypowiedzenia niniejszej umowy kredytu oraz po upływie tego okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania naprawcze.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

W okresie ostatnich 12 miesięcy w raporcie nr 30/2012 z dnia 12.09.2012 roku, Spółka informowała o podpisaniu z BRE Bank S.A. aneksu nr 2 do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. w wysokości 5 mln PLN. 
Łączna wartość obu powyższych umów wynosi 23 mln PLN.

2013-06-18

<< powrót