Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 22/2020 Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472 informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369347 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

 Jednocześnie, zgodnie z art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach wraz SUWARY TECH z ograniczoną odpowiedzialnością dokonał  wspólnego  ogłoszenia planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2020 (5972) poz 19623 z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz, że od dnia 29 kwietnia 2020r. w siedzibie Spółki w ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice zostaną wyłożone do wglądu Wspólników łączących się spółek:

1)      plan połączenia z załącznikami, tj.:

a)      ustalenie wartości majątku Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj na dzień 1 marca 2020r.

b)      oświadczenie, iż Spółka nie załączyła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2020r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ze względu na publikację raportu półrocznego ze względu na treść art. 499 § 4 k.s.h. tj.  Spółka sporządza zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe.

c)       projekt uchwał o połączeniu Spółek.

 2. oświadczenie sporządzone przez Suwary Tech Spółka z o.o. dla celów połączenia na dzień 1 marca 2020r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

3.projekt uchwał o połączeniu Spółek zarówno Suwary S.A. w Pabianicach i  Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 Podstawa prawna art. 17 ust.1 MAR

 

28.04.2020

<< powrót