Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 21/2020 Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta o połączeniu i przyjęciu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.

Suwary S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęte decyzja o połączeniu z spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o. i został przyjęty poniższy plan połączenia:

PLAN POŁĄCZENIA

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach  (KRS: 0000200472 )  z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach ( KRS nr 0000369347 )

 

I.

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem SUWARY TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.

 

II. Łączeniu podlegają:

  1. Spółką przejmującą jest SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach  adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472,
  2. Spółką przejmowaną jest SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369347,

III. Tryb połączenia:

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 ksh.- łączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

15.04.2020

<< powrót