Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 25/2016 Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Spółki Grupy Kapitałowej Suwary (Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. i Kartpol Group Sp. z o.o.) oraz Wentworth Tech Sp. z o.o. i Amhil Europa Sp. z o.o. umowa o kredyt nieodnawialny („Umowa”) („Kredyt”) w PLN o nr WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Umowa zawarta została na okres 84 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Łączna wartość Umowy wynosi 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone częściową spłatę pożyczki udzielonej Suwary S.A. przez spółkę Onico Trade Mark Sp. z o.o. IPR S.K.A. (obecnie Wentworth Central Sp. z o.o. SKA) (raporty bieżące: 25/2015 z dnia 30.09.2015r., 29/2015 i 30/2015 z dnia 30.10.2016r.).

Każdy z kredytobiorców odpowiada za zobowiązania wobec Banku wynikające z Umowy na zasadach odpowiedzialności solidarnej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększony o marżę banku.

Wyłączne zabezpieczenie niniejszego kredytu stanowią:

1.       weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową

2.       oświadczenie Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. oraz Kartpol

          Group Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania   

          cywilnego do maksymalnej kwoty 33.750.000PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026 r.

5.       oświadczenie Wentworth Tech Sp. z o.o., o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

          §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 33.750.000PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026r.

6.       oświadczenie Amhil Europa Sp. z o.o., poręczyciela,  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1  

           pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 33.750.000PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026r.

7.       oświadczenie Suwary S.A. oraz Suwary Tech o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1  

          pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku wydania posiadania przedmiotu przewłaszczenia oraz zastawu rejestrowego z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026r.

 

Łączne zabezpieczenie niniejszego kredytu oraz kredytów, o których Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym w raportach bieżących nr 23/2016 i 24/2016 stanowią:

1.       cesja generalna (cicha) wierzytelności na rzecz Banku z tytułu oznaczonych w umowie należności handlowych

2.       hipoteka umowna łączna do kwoty 60.750.000,00 PLN na:

-  prawie użytkowania wieczystego przysługującym Suwary S.A. do nieruchomości położonej w Pabianicach, obejmującej działki nr: 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 405/7, 405/8 oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00005744/9,

- prawie użytkowania wieczystego przysługującym Suwary S.A.  do nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ewangelickiej 3A, obejmującej działki nr: 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6 oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004575/6,

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 49, obejmującej działkę nr: 33/1, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004789/9,

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. P. Skargi 53, obejmującej działkę nr: 73/2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00036580/7,

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Kopernika 6, obejmującej działkę nr: 95/1, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00006014/0,

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Kopernika 8, obejmującej działkę nr: 99, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00000152/7,

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Bocznej 5A, obejmującej działki nr: 100/1, 100/2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004656/8,

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 49A, obejmującej działkę nr: 33/2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00012098/7,

- udziale w wysokości 2920/4000 części przysługującym Suwary S.A. w nieruchomości położonej  w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 43, obejmującej działkę nr: 69, dla której Sąd Rejonowy                     w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00000779/8,

- prawie użytkowania wieczystego przysługującym Suwary S.A. do nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi, obejmującej działki nr: 70/2, 70/3, oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004837/1

3.       cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości w łącznej kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 6.100.000,00 PLN

4.       hipoteka umowna łączna do kwoty 33.750.000,00 PLN ustanowiona na:

- nieruchomości stanowiącej własność Suwary Tech Sp. z o.o., położonej w Ksawerów-Widzew przy ul. Szkolnej, obejmującej działkę nr: 2161/42, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach,  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00051262/3 („Nieruchomość 3”),

-  nieruchomości stanowiącej własność Suwary Tech Sp. z o.o., położonej w Ksawerów-Widzew przy ul. Szkolnej, obejmującej działkę nr: 2162/7, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00040313/6 („Nieruchomość 4”),

5.       hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000,00 PLN  ustanowiona na Nieruchomości 3 oraz

           Nieruchomości 4,

6.       cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4 w łącznej kwocie

          ubezpieczenia nie niższej niż 15.000.000,00 PLN

7.       zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Suwary S.A., o wartości netto nie

          niższej niż 10.000.000,00 PLN

8.       cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych w kwocie ubezpieczenia nie niższej

          niż 10.000.000,00 PLN

9.       zastaw rejestrowy na środkach trwałych zlokalizowanych w zakładzie w Ksawerowie, stanowiących własność Suwary Tech Sp. z o.o., o wartości netto nie niższej niż 5.000.000,00 PLN

10.     cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, w kwocie ubezpieczenia nie niższej

          niż 5.000.000,00 PLN

11.     zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w  Pabianicach, Bydgoszczy i w Ksawerowie,

          stanowiących własność Suwary S.A. oraz Suwary Tech Sp. z o.o., o wartości netto nie niższej niż

          6.000.000,00 PLN

12.     cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów, w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 6.000.000,00 PLN

Łączne zabezpieczenie niniejszego kredytu oraz kredytów, o których Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym w raportach bieżących nr 23/2016 i 24/2016 oraz poinformuje w raportach bieżących nr 26/2016 i 27/2016 stanowią:

1.       hipoteka umowna łączna do kwoty 54.250.000,00 PLN ustanowiona na:

- nieruchomości stanowiącej własność Kartpol Group, położonej w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, obejmującej działkę nr: 12/1, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00016982/4 („Nieruchomość 1”)

- prawie użytkowania wieczystego przysługującym Kartpol Group do nieruchomości położonej  w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, obejmującej działkę nr: 8/1 oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00088230/ („Nieruchomość 2”)

2.       hipoteka umowna łączna do kwoty 6.500.000,00 PLN na rzecz Banku, ustanowiona na Nieruchomości 1 i  Nieruchomości 2

3.       cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości 1 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż           3.000.000,00 PLN  oraz Nieruchomości 2 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 1.900.000,00 PLN

Pozostałe warunki Umowy ( w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania ) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 

2016-12-12

<< powrót