Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 03/2003 Kolejna oferta wrogiego przejęcia.

W dniu 05.05.2003 wpłynęła do Pana Henryka Owczarka oferta nabycia całego pakietu 105 udziałów w spółce SUWARY-Packing Sp. z o.o o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy za łączną cenę 1.575.000 PLN. Ofertę tę złożyła spółka AQUAINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie o kapitale zakładowym 50.000 PLN założona w listopadzie 2001, której udziałowcami są: - Witold Kowalczuk jako udziałowiec większościowy, - Kazimierz Żmudzin posiadający dwa udziały, będący prezesem Spółki. Jak wynika z oferty oferent nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie posiada środków finansowych na zrealizowanie transakcji. Nadmieniamy, że według informacji zarządu wspólnicy spółki AQUAINVEST byli członkami grupy, która próbowała dokonać wrogiego przejęcia SUWARY S.A w celu likwidacji spółki. Objęcie przez Henryka Owczarka 105 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki miało na celu uniemożliwienie wrogiego przejęcia w celu likwidacji SUWARY S.A. a nie osiągnięcia korzyści finansowych. Dlatego też Henryk Owczarek odrzucił złożoną ofertę. Henryk Owczarek poinformował akcjonariuszy w tym udziałowców oferenta na ostatnim Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy o motywach i celach swojego działania dlatego też oferent wiedział, że jego oferta zostanie odrzucona. Tak więc w opinii zarządu złożenie takiej oferty było kolejną próbą wrogiego przejęcia spółki lub też może mieć na celu sztuczne zawyżenie cen akcji SUWARY S.A..

2003-05-05

<< powrót