Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 24/2010 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU PAKIETU AKCJI

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym 1 lipca 2010 r., stosownie do treści art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm. ) ( „Ustawą”) otrzymał od Wentworth Tech Sp. z o.o. („Wentworth Tech”) z siedzibą 24-320 Poniatowa 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie KRS 0000042844, zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przekroczenie przez Wentworth Tech ogólnej liczby 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu jest rezultatem podpisania w dniu 28 czerwca 2010 roku umowy sprzedaży akcji własnych Spółki („Umowa”) pomiędzy Suwary S.A. a Wentworth Tech Sp. z o.o. W wyniku zawarcia Umowy Wentworth Tech stała się właścicielem 51.936 szt Akcji Spółki Suwary S.A. stanowiących 6,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 51.936 głosów, stanowiących 6,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z Umową rozliczenie transakcji nastąpi w ciągu 90 dni od dnia podpisania Umowy przelewem na rachunek Spółki. Przed nabyciem akcji Spółki Wentworth Tech nie posiadała żadnych akcji Spółki. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wentworth Tech jest spółka Wentworth Tech Inc. z siedzibą w Kanadzie („WTI”), a podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla jest Pan Walter T. Kuskowski. Przed nabyciem przez Wentworth Tech akcji Spółki, WTI posiadała bezpośrednio 492.206 akcji Spółki, stanowiących 58,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do wykonania 492.206 głosów, stanowiących 58,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Oprócz akcji Spółki posiadanych przez WTI, innym podmiotem zależnym Pana Waltera T. Kuskowskiego posiadającym akcje Spółki jest Savtec Sp. z o.o. , która posiada 9.618 akcji Spółki, tj. 1,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 9.618 głosów, stanowiących 1,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łącznie podmiot pośrednio dominujący Pan Walter T. Kuskowski przed dokonaniem transakcji i po jej dokonaniu posiada 553 760 akcji Spółki stanowiących 65, 994% udziału w kapitale zakładowym. Transakcja nie zmieniła stanu posiadania ponieważ akcje będące przedmiotem transakcji były w posiadaniu Spółki Suwary SA (akcje własne) a Pan Walter T. Kuskowski był dla niej podmiotem dominującym i zaliczał akcje własne jako będące w posiadaniu podmiotu dominującego. Wentworth Tech Sp. z o.o zamierza w okresie najbliższych 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nabywać akcje Spółki. Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm. ).

2010-07-01

<< powrót