Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 23/2010 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU PAKIETU AKCJI

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym 30 czerwca 2010 r., stosownie do treści art. 69 ust. 2 ust.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm. ) ( „Ustawą”) otrzymał od Wentworth Tech Inc. z siedzibą w Burlington Ontario, Kanada, 5330 Mainway Driver, L7L 5Zl zarejestrowanej w Ministerstwie do Spraw Konsumentów i Handlu w Ontario, Kanada pod numerem 1268173 („WTI”) zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Zmiana posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów jest rezultatem podpisania w dniu 28 czerwca 2010 roku umowy sprzedaży akcji własnych („Umowa”) pomiędzy Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( „Spółka”) a Wentworth Tech Sp. z o.o. („Wentworth Tech”) w Poniatowej. W wyniku zawarcia Umowy Wentworth Tech stała się właścicielem 51.936 szt Akcji Spółki Suwary S.A. stanowiących 6,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 51.936 głosów, stanowiących 6,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na osiągnięcie statusu podmiotu dominującego wobec Spółki przez WTI, WTI uwzględniało wcześniej akcje własne Spółki Suwary SA w łącznej liczbie akcji posiadanych przez WTI. WTI przed transakcją posiadało 492.206 akcji Spółki tj. 58,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 492.206 głosów, stanowiących 58,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec WTI jest Pan Walter T. Kuskowski. Oprócz akcji Spółki posiadanych przez WTI, innym podmiotem zależnym Pana Waltera T. Kuskowskiego posiadającym akcje Spółki jest Savtec Sp. z o.o. Savtec Sp. z o.o. nadal posiada 9.618 akcji Spółki, tj. 1,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 9.618 głosów, stanowiących 1,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Walter T. Kuskowski, będący podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec WTI, Savtec Sp. z o.o. oraz Spółki, posiada łącznie 553 760 akcji Spółki, tj. 65, 994% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 553 760 głosów, stanowiących 65, 994% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. WTI zamierza w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nabywać akcje Spółki w celu zwiększenia posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

2010-06-30

<< powrót