Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 5/2010 Zawiadomienie o zbyciu akcji SUWARY S.A

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Witolda Kowalczuka zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2, art. 69 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 23.09.2005r., Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), że w wyniku transakcji zbycia akcji Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach na rynku regulowanym na GPW w Warszawie, rozliczonej w dniu 27 stycznia 2010 roku, Pan Witold Kowalczuk zmniejszył stan posiadania akcji Emitenta poniżej 10% i 5% głosów na walnym zgromadzeniu Suwary S.A. Bezpośrednio przed zmianą udziału Pan Witold Kowalczuk posiadał 89.555 akcji Emitenta stanowiących 10,67% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Aktualnie Pan Witold Kowalczuk posiada 29.818 akcji Emitenta, co stanowi 3,55% w kapitale zakładowym i 3,55% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Witold Kowalczuk nie posiada akcji Emitenta poprzez podmioty zależne. Pan Witold Kowalczuk oświadczył, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania kapitałowego w Suwary S.A.

2010-01-29

<< powrót