Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 49/2009 Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Spółki Amhil Europa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Okrężna 3, Krokowa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 36122, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, NIP 5871522454 ("Amhil"), zawiadomienia, zgodnego z artykułem 69 ust.1 punkt 1 i ust. 4 w związku z art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) ("Ustawa"), iż w wyniku przeprowadzonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2009 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. przez Amhil ("Wezwanie"), rozliczonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 września 2009 roku, Amhil przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku przeprowadzenia Wezwania Amhil nabył i aktualnie posiada 376.299 akcji Spółki, tj. 44,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 376.299 głosów, stanowiących 44,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Spółki, Amhil nie posiadał żadnych akcji Spółki. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Amhil jest spółka Wentworth Tech Inc. z siedzibą w Ontario, Kanada, a podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla jest pan Walter T. Kuskowski. W związku z tym, poniżej wskazano pozostałe pakiety akcji Spółki, jakie posiadają podmioty zależne Waltera T. Kuskowskiego. Savtec Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, podmiot pośrednio zależny Waltera T. Kuskowskiego posiada 9.618 akcji Spółki, tj. 1,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 9.618 głosów, stanowiących 1,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ponadto, Wentworth Tech Spółka z o. o. z siedzibą w Poniatowej, podmiot pośrednio zależny Waltera T. Kuskowskiego, posiada 74.000 akcji Spółki, tj. 8,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 74.000 głosów, stanowiących 8,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka posiada 51.936 akcji własnych, stanowiących 6,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 51.936 głosów, stanowiących 6,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na osiągniecie statusu podmiotu pośrednio dominującego najwyższego szczebla wobec Spółki przez Waltera T. Kuskowskiego, konieczne jest uwzględnienie tych akcji własnych w łącznej liczbie akcji posiadanych przez Waltera T. Kuskowskiego wraz z podmiotami zależnymi. W związku z tym, podmiot pośrednio dominujący najwyższego szczebla, Walter T. Kuskowski, będący również podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec Amhil, Savtec Sp. z o.o., Wentworth Tech Spółka z o. o. oraz Spółki, posiada łącznie 511.853 akcji Spółki, tj. 61% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 511.853 głosów, stanowiących 61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Walter T. Kuskowski wraz z podmiotami zależnymi zamierza w bliskiej przyszłości nabywać akcje Spółki w celu zwiększenia posiadanego pakietu akcji Spółki. >

2009-09-23

<< powrót