Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 21/2006 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Witolda Kowalczuka, Przedstawiciela Porozumienia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z dnia 21.06.2004 r. zawiadomienie, następującej treści:
„W wyniku obowiązków określonych w art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2006 r. uległo rozwiązaniu Porozumienie Akcjonariuszy SUWARY S.A. („Spółka”) z dnia 21.06.2004 r. („Porozumienie”) Przed rozwiązaniem Porozumienia członkowie Porozumienia posiadali łącznie 253.464 akcji Spółki, reprezentujących 30,21% kapitału zakładowego oraz 271.176 głosów, co stanowi 30,34% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozwiązaniu Porozumienia akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są Witold Kowalczuk, posiadający 89.555 akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A. stanowiących 10,67% kapitału zakładowego oraz 89.555 głosów, co stanowi 10,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i Edyta Źmudzin, posiadająca 49.817 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 5,94% kapitału zakładowego oraz 49.817 głosów, co stanowi 5,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

2006-11-24

<< powrót