Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 29/2009 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 roku wraz z uzasadnieniem

Zarząd Suwary S.A. zgodnie z § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim i części II pkt. 1 pp. 4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 roku.
Zgodnie z rekomendacją dotyczącą dobrych praktyk spółek giełdowych część III pkt. 1 pp. 3, Rada Nadzorcza Suwary S.A., po zapoznaniu się ze sprawami mającymi być przedmiotem uchwał ZWZA na posiedzeniu dnia 4 czerwca 2009, podjęła uchwałę o następującej treści:

„w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 24.06.2009 r.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2009 r., uznając, iż przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
 

Załącznik format pdf

2009-06-10

<< powrót