Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 18/2007 Projekty uchwał NWZ SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbędzie się 11 kwietnia 2007r.
UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego …………………...
UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej: ……………………….., ……………………….., ………………………..,
UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje do Komisji Uchwał i Wniosków: ……………………….., ……………………….., ………………………..,
UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie określenia liczby członków Zarządu i powołania Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie określenia liczby członków Zarządu i powołania Zarządu Spółki. Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.1, § 13 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§1 Ustala się, iż Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach będzie liczył _ osób.
§2 Powołuje się do składu Zarządu SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana/Panią ____________ na Prezesa Zarządu.
§ 3 Powołuje się do składu Zarządu SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach Pana/Panią ____________ na członka Zarządu.
§ 4 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 oraz § 16 ust.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje § 1 Zatwierdza, dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Wldemara Zwierza do składu Rady Nadzorczej Społki i powołuje go na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 oraz § 16 ust.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdza, dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Mirosława Połecia do składu Rady Nadzorczej Społki i powołuje go na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 8 /PROJEKT/ w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 Zmienia się § 5 ust.3 zdanie pierwsze Regulaminu Rady Nadzorczej i nadaje mu nowe brzmienie o treści: „ Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sochaczewie”
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 W § 7 ust.1 a Statutu otrzymuje brzmienie: „a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii A, w tym 12.453 akcje imienne uprzywilejowane i 407.099 akcji zwykłych na okaziciela."
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 W § 9 Statutu otrzymuje brzmienie: "1.Akcje serii A Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 ( trzy) głosy.
2. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.
3. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych może nastąpić za odszkodowaniem na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia".
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 11 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 W § 13 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. 4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji."
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 12 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 W §17 ust.7 Statutu otrzymuje brzmienie: " Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sochaczewie"
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 13 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:
§ 1 W § 20 ust

2007-04-02

<< powrót