Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 16/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości przez "SUWARY" S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Raporty bieżące: 2008-01-04 - RB 01/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A. 2008-01-11 - RB 02/2008 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego 2008-01-24 - RB 03/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych 2008-02-15 - RB 04/2008 Data i porządek obrad NWZ „SUWARY” S.A. oraz pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia spółek „SUWARY” S.A. z Boryszew ERG S.A. 2008-02-18 - RB 05/2008 Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek „SUWARY” S.A. i Boryszew S.A. 2008-02-21 - RB 06/2008 Wykaz informacji przekazanych przez „SUWARY” S.A. do publicznej wiadomości w 2007 roku 2008-02-29 - RB 07/2008 Informacja o zasadzie ładu korporacyjnego, przyjętej do stosowania przez Spółkę 2008-03-03 - RB 08/2008 Drugie zawiadomienie w sprawie połączenia spółek „SUWARY” S.A. z Boryszew ERG S.A. 2008-03-07 - RB 09/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A. 2008-03-07 - RB 10/2008 Zmiana praw z akcji imiennych 2008-03-19 - RB 11/2008 Konwersja 12.453 akcji imiennych Spółki 2008-03-20 - RB 12/2008 Projekty uchwał NWZ SUWARY S.A. 2008-03-27 - RB 13/2008 Zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy 2008-03-27 - RB 14/2008 Stanowisko Zarządu "SUWARY" SA odnośnie połączenia Spółki ze Spółką Boryszew ERG SA wraz z uzasadnieniem 2008-04-04 - RB 15/2008 Uchwały NWZ "SUWARY" S.A. 2008-04-04 - RB 16/2008 Rezygnacja osób zarządzających 2008-04-09 - RB 17/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ 2008-04-14 - RB 18/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-04-16 - RB 19/2008 Powołanie Zarządu "SUWARY" S.A. 2008-04-18 - RB 20/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-04-21 - RB 21/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-04-25 - RB 22/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2008-05-06 - RB 23/2008 Uzupełnienie pozostałych informacji zawartych w raporcie kwartalnym SA-Q 1/2008 2008-05-26 - RB 24/2008 Data i porządek obrad ZWZ oraz proponowane zmiany Statutu Spółki 2008-06-11 - RB 25/2008 Projekty uchwał ZWZ 2008-06-11 - RB 26/2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2008-06-11 - RB 27/2008 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki 2008-06-11 - RB 28/2008 Odwołanie Prezesa Zarządu i powołanie Członka Zarządu 2008-06-11 - RB 29/2008 Powołanie Prezesa Zarządu 2008-06-12 - RB 30/2008 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2008-06-25 - RB 31/2008 Uchwały ZWZ w tym powołanie osób nadzorujących 2008-06-27 - RB 32/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ 2008-07-01 - RB 33/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A. 2008-07-03 - RB 34/2008 Zbycie akcji "SUWARY" S.A. 2008-07-03 - RB 35/2008 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. 2008-07-16 - RB 36/2008 Informacja o przyznaniu kwoty odszkodowania 2008-07-24 - RB 37/2008 Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego 2008-07-24 - RB 38/2008 Utworzenie rezerwy 2008-07-30 - RB 39/2008 Uchwała KDPW dotycząca asymilacji akcji 2008-08-07 - RB 40/2008 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki 2008-08-26 - RB 41/2008 Ugoda pomiędzy "SUWARY" SA a KEMETYL NEDERLAND BV 2008-08-26 - RB 42/2008 Powiadomienie od obecnego audytora spółki o zmianie nazwy spółki 2008-08-26 - RB 43/2008 Zbycie akcji 2008-08-26 - RB 44/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A. 2008-09-19 - RB 45/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-09-22 - RB 46/2008 Zbycie akcji "SUWARY" S.A. 2008-09-22 - RB 47/2008 Zbycie akcji "SUWARY' S.A. 2008-09-26 - RB 48/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-10-06 - RB 49/2008 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A. 2008-10-10 - RB 50/2008 Zmiany w Zarządzie Spółki 2008-10-21 - RB 51/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-10-31 - RB 52/2008 NFI Midas S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w "SUWARY" S.A. 2008-11-03 - RB 53/2008 NFI Midas S.A. zbył znaczący pakiet akcji "SUWARY" S.A. 2008-11-06 - RB 54/2008 Przyznanie łącznej kwoty odszkodowania w wysokości 346 tys. EUR 2008-12-01 - RB 55/2008 NFI Krezus S.A. nabył znaczący pakiet akcji SUWARY S.A. 2008-12-04 - RB 56/2008 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki 2008-12-04 - RB 57/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2008-12-16 - RB 58/2008 Znacząca umowa Raporty okresowe: 2008-02-11 - Raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku 2008-05-05 - Raport kwartalny za I kwartał 2008 roku 2008-05-21 – Raport roczny za 2007 rok 2008-08-04 - Raport kwartalny za II kwartał 2008 roku 2008-09-30 – Raport półroczny za I półrocze 2008 roku 2008-11-04 – Raport kwartalny za III kwartał 2008 roku Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.suwary.com.pl w sekcji relacje inwestorskie.

2009-04-30

<< powrót