Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 14/2009 Projekty uchwał NWZ SUWARY S.A.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbędzie się 6 maja 2009 roku. UCHWAŁA NR 1 – projekt Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści § 23 ust. 2 Statutu Spółki zmienia § 6 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie: „Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu lub członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo każdy uprawniony do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W takim przypadku Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.” UCHWAŁA NR 2 - projekt Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 293 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości na poniżej wskazanych warunkach: a) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2162/7 ( dwadzieścia jeden sześćdziesiąt dwa łamane przez siedem), o obszarze 2058 m2 (dwa tysiące pięćdziesiąt osiem), położona w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, przy ulicy Szkolnej numer 12 ( dwanaście), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00040313/6 (L D jeden P łamane przez zero zero zero cztery zero trzy jeden trzy łamane przez sześć), (Nieruchomość nr 1) za cenę 180.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), b) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2161/42 ( dwadzieścia jeden sześćdziesiąt jeden łamane przez czterdzieści dwa), o obszarze 36566 m2 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00035408/1 (L D jeden P łamane przez zero zero zero trzy pięć cztery zero osiem łamane przez jeden), ( Nieruchomość nr 2) za cenę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Spółka jest uprawniona do nabycia Nieruchomości nr 1 pod warunkiem nabycia Nieruchomości nr 2.

2009-04-28

<< powrót