Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 16/2007 Data i porządek obrad NWZ oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A., które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2007 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz.12,00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie określenia liczby członków Zarządu i powołania Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki Zarząd SUWARY S.A. podaje do wiadomości ich treść: Dotychczasowy § 7 ust 1 a, o treści :
„a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii A, w tym 27.305 akcji imiennych uprzywilejowanych;” otrzymuje nowe brzmienie:
„ a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii A, w tym 12.453 akcje imienne uprzywilejowane i 407.099 akcji zwykłych na okaziciela.”
Dotychczasowy §9 o treści:
„1. Akcje serii A Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu- na jedną akcję przypadają 3 ( trzy) glosy.
2. Akcje serii A Tadeusza Koniecznego w liczbie 8.856 są uprzywilejowane co do głosu – na jedną akcję przypadają 3 ( trzy )głosy.
3. Akcje serii A Zdzisławy Stańczak w liczbie 5.996 są uprzywilejowane co do głosu – na jedną akcję przypadają 3 ( trzy) głosy.
4. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.
5. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych może nastąpić za odszkodowaniem na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
Otrzymuje brzmienie”
„1.Akcje serii A Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu – na jedną akcję przypadają 3 ( trzy) głosy.
2. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.
3. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych może nastąpić za odszkodowaniem na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia”.
Dotychczasowy § 13 o treści:
„1.Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
4. Walne Zgromadzenie może odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.”
Otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu.
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.”
Dotychczasowy § 17 ust.7 o treści:
„ Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Łodzi”.
Otrzymuje brzmienie:
„ Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sochaczewie”
Dotychczasowy § 20 ust.2 pkt 6 Statutu o treści:
„ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu”
Otrzymuje brzmienie:
„Określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu”
Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2007 roku do godziny 12,00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Rejestracja obecności w dniu 11 kwietnia 2007 r. rozpocznie się o godzinie 11,00.

2007-03-14

<< powrót