Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 31/2007 Data i porządek obrad WZ SUWARY S.A.

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz.12,00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia, przynależnej SUWARY S.A. z tytułu posiadania akcji własnych dywidendy za rok 2005 na kapitał rezerwowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 13. Wybór członka Rady Nadzorczej Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 20 czerwca 2007 roku do godziny 12,00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2007 r. rozpocznie się o godzinie 11,00.

2007-05-31

<< powrót