Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 03/2007 Zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 3 stycznia 2007 roku, zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki przez Panią Edytę Żmudzin, następującej treści: "W wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że zbyłam 49.817 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (Spółka), które zostało rozliczone w dniu 3 stycznia 2007 r.
Przed rozliczeniem w/w transakcji sprzedaży posiadałam 63.100 akcji Spółki, reprezentujących 7,52% kapitału zakładowego oraz 63.100 głosów, co stanowi 7,06% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po rozliczeniu w/w transakcji sprzedaży posiadam łącznie 13.283 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,58% kapitału zakładowego oraz 13.283 głosów, co stanowi 1,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przed uwzględnieniem wygaśnięcia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych zbytych w ramach wezwania przez niektórych akcjonariuszy Spółki)."

2007-01-03

<< powrót