Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 06/2006 Data i porządek obrad WZA oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472, uprzejmie zawiadamia akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 29 czerwca 2006 r., na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Pabianicach przy ul. Grabowej 14/16.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Suwary Packing Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1.01.2005 do 27.09.2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały o utworzeniu funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendy i przekazanie na ten fundusz z kapitału zapasowego kwoty nie mniejszej niż PLN 2.600.000.
15. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego SUWARY S.A. poprzez umorzenie posiadanych obecnie 51.936 akcji własnych (6,19%) i uchwały o zmianie Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 k.s.h. podaje się do wiadomości proponowane zmiany Statutu z przywołaniem dotychczasowego brzmienia:
Dotychczasowe brzmienie §11 Statutu:
„§11
1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz ich umarzanie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
Proponowane brzmienie §11 Statutu:
„§11
1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz ich umarzanie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
Dotychczasowe brzmienie §24 ust. 4. Statutu:
„Spółka może tworzyć fundusze i kapitały rezerwowe na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
Proponowane brzmienie §24 ust. 4. Statutu:
„4. Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.”
Dodaje się §24 ust. 5-9 Statutu w następującym brzmieniu:
„5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku.
6. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.
7. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.
8. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na:
a) cele rozwojowe;
b) dywidendę dla akcjonariuszy;
c) nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia.”
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47 imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. do godz. 11.00.

2006-05-25

<< powrót