Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 02/2007 Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 2 stycznia 2007 roku zawiadomienia, że Pan Henryk Owczarek i Pani Irena Traczyk-Owczarek zbyli w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A. w dniu 29 grudnia 2006 roku posiadane wspólnie 152.931 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Jednostkowa cena sprzedaży wyżej wymienionych akcji wyniosła 38,06 zł.
Pan Henryk Owczarek jest Prezesem Zarządu SUWARY S.A., Pani Irena Traczyk-Owczarek jest Członkiem Rady Nadzorczej SUWARY S.A.
Przed zawarciem transakcji Pan Henryk Owczarek posiadał 166.259 akcji Spółki, stanowiących 19,81% kapitału zakładowego i reprezentujących 191.165 głosów, co stanowi 21,39% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym wspólnie z Panią Ireną Traczyk-Owczarek 152.931 akcji i głosów. W wyniku zbycia akcji stan posiadania Pana Henryka Owczarka wynosi 13.328 akcji stanowiących 1,59% kapitału zakładowego, reprezentujących 38.234 głosów i 4,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pani Irena Traczyk-Owczarek przed zawarciem powyższej transakcji jak i aktualnie posiada samodzielnie 873 akcje Spółki, które stanowią 0,10% kapitału zakładowego i dają prawo do 873 głosów, co stanowi 0,10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2007-01-02

<< powrót